Sökning: "Amanda Rönnberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Rönnberg.

  1. 1. Medborgarens inflytande på konstnärlig gestaltning i det gemensamma rummet : En undersökning av medborgarförslag i Huddinge och Botkyrka kommuner under åren 2005-2015

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

    Författare :Amanda Rönnberg; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine how much influence citizens’ can have over public art in their close environment. In order to answer this I have examined all citizens proposals sent to Huddinge and Botkyrka municipality between 2005 and November 2015, in a comprehensive manner in order to contextualize the amount of proposals the municipalities have received and what they concern, beyond that I have examined the proposals that concern public art more profoundly in order to understand how well citizens’ proposals work as a channel for influence of public art in the common space. LÄS MER