Sökning: "Amanda Roynesdotter"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Amanda Roynesdotter.

 1. 1. Sjung av hjärtat, sjung! : Musikinterventioners effekter på individer med cancersjukdom

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Karin Lindkvist; Amanda Roynesdotter; [2018]
  Nyckelord :Cancer diagnosis; Identity; Coping; Pain; Distress; Anxiety; Musical interventions; Cancerdiagnos; Identitet; Copingstrategi; Smärta; Oro; Ångest; Musiktintervention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en av de vanligaste diagnoserna som drabbar människor världen över. De senaste årens effektivare behandlingar har lett till att allt fler överlever eller lever längre med sin cancerdiagnos. LÄS MER

 2. 2. Mötet mellan dans och nordisk natur : en explorativ studie

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Amanda Roynesdotter; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet har varit att utforska mötet mellan olika naturrums ”tilltal” och en dansares svar på detta tilltal. Avsikten är mer preciserat att utifrån ett fenomenologiskt perspektiv, beskriva innehåll och struktur på subjektiva upplevelser och erfarenheter såsom de framträder i mötet mellan naturen som fenomen och rörelse som improvisation och gestaltning. LÄS MER