Sökning: "Amanda Rydstern"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Rydstern.

  1. 1. Vilka faktorer skapar en god arbetsmiljö för sjuksköterskor? En litteraturöversikt.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Amanda Rydstern; Simon Renner; [2022-01-04]
    Nyckelord :Patientsäkerhet; arbetsmiljö; sjuksköterskor;

    Sammanfattning : Bakgrund: I den rådande bristen på sjuksköterskor på både global men också nationell nivå i Sverige ses en ökande och hög påfrestning på de yrkesverksamma sjuksköterskorna samt en bristfällig patientsäkerhet. Allt fler sjuksköterskor överväger att byta arbete eller bransch helt och hållet på grund av den krävande arbetsmiljön, vilket innebär att bristen förväntas öka. LÄS MER