Sökning: "Amanda Söderqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Söderqvist.

  1. 1. "Jag har ju hela livet framför mig" : En narrativ studie om unga tjejers berättelser om att leva i en våldsam relation

    Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

    Författare :Amanda Söderqvist; [2019]
    Nyckelord :Barn- och ungdomsvetenskap; våld i nära relationer; unga tjejer; normaliseringsprocess; stödforum; narrativ metod; positioneringsteori;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att explorativt undersöka hur unga tjejer i en stödchatt på internet berättar om det våld de upplever eller har upplevt i sin nära relation. Med hjälp av en narrativ metod och teorin om positionering har uppsatsen svarat på vad som är framträdande i unga tjejers berättelser om våld samt hur unga tjejer positionerar sig själva och andra i relation till våldet de upplever i sin nära relation. LÄS MER