Sökning: "Amanda Sköldbäck"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Amanda Sköldbäck.

 1. 1. Begreppskartor för att gynna matematikundervisningen - ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofie Nilsson; Amanda Sköldbäck; [2019]
  Nyckelord :Matematik; Begreppskartor; Motivation; Självbestämmandeteorin; Lärande;

  Sammanfattning : Arbetet som följer syftar till att undersöka hur elever kan uppfatta verktyget begreppskartor i matematikundervisningen. Undersökningen tar sin utgångspunkt i frågeställningen: Hur påverkar ett arbete med begreppskartor i matematikundervisningen elevers motivation? Inledningsvis följer en litteraturöversikt kring tidigare forskning inom områdena begreppskartor och den kognitiva teorin. LÄS MER

 2. 2. Begreppskartor i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofie Nilsson; Amanda Sköldbäck; [2018]
  Nyckelord :Begrepp; Begreppsförståelse; Begreppskartor; Formativ bedömning;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten som följer presenterar hur begreppskartor kan användas i undervisning-en i syfte att kartlägga samt utveckla elevers begreppsförståelse. Som lärarstudenter har vi under den verksamhetsförlagda utbildningen uppfattat en utmaning i lärarens arbete. LÄS MER