Sökning: "Amanda Skotte"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Skotte.

  1. 1. "De pratar med fröknar och blablabla" : En livsvärldsfenomenenologisk studie om barnens upplevelser av de vuxnas olika roller i förhållande till leken.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Amanda Skotte; Lisa Gref; [2019]
    Nyckelord :Childrens-interviews; play; teacher s involvement; forbidden plays; life-world Phenomenology; Livsvärldsfenomenologi; Barns uppfattning; lek; Barnintervjuer;

    Sammanfattning : The aim of this study was to look at the children's experience of the teacher's different rolls in relation to play. We found this subject interesting because we feel insecure about what our role is in children's play. LÄS MER