Sökning: "Amanda Stenmark"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Amanda Stenmark.

 1. 1. Horan och madonnan : en innehållslig idéanalys av den offentliga debatten kring prostitution och surrogatmödraskap i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Amanda Stenmark; [2017]
  Nyckelord :surrogacy; commercial surrogacy; altruism; altruistic surrogacy; prostitution; female exploitation; reproductive exploitation; SOU 2016:11; feminist state theory; surrogatmödraskap; surrogatmoderskap; sexköpslagen; exploatering; reproduktiv exploatering; altruistiskt; kommersiellt; feministisk rättslära; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Inrättandet av den så kallade sexköpslagen år 1999 följde på insikten att prostitution är en patriarkal praktik, där män betalar för kvinnors kroppar, och således utgör ett hinder för jämställdhet mellan könen. Detta perspektiv har dock inte intagits i debatten avseende surrogatmödraskap. LÄS MER

 2. 2. Torskar, hallickar, och mänskliga rättigheter : en argumentationsanalys av Amnesty Internationals motivering för avkriminalisering av prostitution

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Amanda Stenmark; [2016]
  Nyckelord :prostitution; Mänskliga rättigheter; avkriminalisering; Amnesty International; sexarbete; sexhandel; trafficking; sexindustrin; sexköp; argumentationsanalys; Human rights; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Människorättsorganisationen Amnesty International skapade internationell debatt då de i augusti 2015 valde att utveckla en policy där de bland annat förespråkar en avkriminalisering av prostitution, inklusive sexköpare och tredjehandsparter. I denna undersökning görs en argumentationsanalys av den motivering som Amnesty International presenterat i försvar för sin nya policy, med syfte att granska huruvida en avkriminalisering kan anses vara det mest effektiva sättet att arbeta för prostituerades mänskliga rättigheter. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga nätverk - ett sätt att göra skillnad? : En fallstudie på nätverket Q80 och dess mentor program

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Wennberg; Sofie Stenmark; [2011]
  Nyckelord :Q80; networking; mentoring program; women in management; gender; Q80; nätverkande mentorprogram; kvinnligt ledarskap; genus;

  Sammanfattning : Sweden is known to be one of the world’s most equal countries. Nevertheless, out  of  Sweden’s 262 listed companies, only seven  of  them  has  a  female  president, which  is  equal  to  3,4  percent. To  counteract  these  numbers  there  are  several  possibilities. LÄS MER