Sökning: "Amanda Törner"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Amanda Törner.

 1. 1. ”De måste bara våga tro på oss” : En kvalitativ studie om tjejdomares upplevelser av miljön vid domarutbildningar och vid deras vardagliga verksamhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Amanda Törner; [2018]
  Nyckelord :referees; football; gender; gender-equality; domare; fotboll; genus; jämställdhet;

  Sammanfattning : Background: Since its beginning, sports have been defined by men for men, but nowadays women are welcome in to the sport-sphere. Women in sports are first and foremost active themselves and not as officials or volunteers of any kind, an area dominated by men. LÄS MER

 2. 2. "Domarjävlarna", hur orkar de? : En kartläggning av elitdomare i fotboll och deras syn på domaryrket

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Amanda Törner; [2016]
  Nyckelord :referee; football; soccer; SoC; Sence of Coherence; Antonovsky; domare; fotboll; KASAM; Känsla av sammanhang; Antonovsky;

  Sammanfattning : On a football field games are played between two teams, and the players of these teams get almost all of the attention. But there is another team on the field, the team of referees. The referees get mostly negative criticism, and are almost never mentioned in a positive way. This study is all about the teams’ captain, the main referee. LÄS MER