Sökning: "Amanda Törner"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Amanda Törner.

 1. 1. "Jag tror att det ser rätt bra ut utan att veta exakt" : En intervjustudie om domarbrist och svensk fotbolls domarorganisation

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Amanda Törner; [2020]
  Nyckelord :Football; soccer; referee; referee committee; organization; Swedish Football Association; Fotboll; domare; domarkommitté; organisation; Svenska Fotbollförbundet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Den här studiens syfte är att undersöka eventuell domarbrist i Sverige samt svensk fotbolls domarverksamhet på distriktsnivå kopplat till makt och ledarskap, representation och organisation, allt med grund i frågeställningen om domarbrist finns eller inte. Frågeställningarna som studiens resultat baseras på lyder som följer: -       Är det domarbrist i Sverige, och vad innebär det i så fall för verksamheten? -       Vilka bakgrunder finns representerade bland studiens respondenter? -       Vilka eventuella utmaningar står distrikten inför kopplat till representation? -       Vem bär ansvaret för hur distriktsverksamheten bedrivs ur distriktens perspektiv? -       Hur vill distrikten utveckla sina domarverksamheter framöver? Metod För att kunna besvara studiens frågeställningar har semistrukturerade intervjuer genomförts med åtta domarkommittéordförande från olika distrikt inom svensk fotboll, rekryterade genom ett handplockat urval. LÄS MER

 2. 2. ”De måste bara våga tro på oss” : En kvalitativ studie om tjejdomares upplevelser av miljön vid domarutbildningar och vid deras vardagliga verksamhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Amanda Törner; [2018]
  Nyckelord :referees; football; gender; gender-equality; domare; fotboll; genus; jämställdhet;

  Sammanfattning : Background: Since its beginning, sports have been defined by men for men, but nowadays women are welcome in to the sport-sphere. Women in sports are first and foremost active themselves and not as officials or volunteers of any kind, an area dominated by men. LÄS MER

 3. 3. "Domarjävlarna", hur orkar de? : En kartläggning av elitdomare i fotboll och deras syn på domaryrket

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Amanda Törner; [2016]
  Nyckelord :referee; football; soccer; SoC; Sence of Coherence; Antonovsky; domare; fotboll; KASAM; Känsla av sammanhang; Antonovsky;

  Sammanfattning : On a football field games are played between two teams, and the players of these teams get almost all of the attention. But there is another team on the field, the team of referees. The referees get mostly negative criticism, and are almost never mentioned in a positive way. This study is all about the teams’ captain, the main referee. LÄS MER