Sökning: "Amanda Terlevic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Terlevic.

  1. 1. Flerspråkighet – tillgång eller begränsning? - en intervjustudie med ämneslärare i samhällskunskap

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Amanda Terlevic; [2019-04-03]
    Nyckelord :Syn på flerspråkighet; lärarutbildning; ämneslärare i samhällskunskap; kvalitativ intervju; språk- och kunskapsutveckling i samhällskunskap; modersmål; monolingvistisk norm; lärarroll; diskursanalys;

    Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur verksamma ämneslärare i samhällskunskap, examinerade från det nya lärarprogrammet som infördes 2011, talar om flerspråkighet och hur de arbetar språkutvecklande. Studien har en jämförande ansats då intervjuer har genomförts med lärare som läst lärarutbildningarna vid två olika lärosäten, varav ett har ett uttalat flerspråkighetsperspektiv. LÄS MER