Sökning: "Amanda Wärfman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Wärfman.

  1. 1. Etik i skolan – en kvalitativ studie om lärares syn på etisk kompetens och sin etikundervsning

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Amanda Wärfman; [2020-03-10]
    Nyckelord :Etikundervisning; lärare; etisk kompetens; värdegrund.;

    Sammanfattning : För lärare idag är skolans värdegrund konstant närvarande för att stödja lärare och elever i deras samspel med varandra, men också för att utveckla eleverna i deras liv som samhällsmedborgare. Hur lärare ska undervisa för att få eleverna att handla rätt enligt de etiska principer som värdegrunden innefattar, står inte utskrivet i läroplanen utan kräver lärarens egna engagemang och vilja. LÄS MER