Sökning: "Amanda Wedebrant"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Wedebrant.

  1. 1. "Innerst inne ville hon kanske" : Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om gärningspersoner och offer vid sexualbrott 

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

    Författare :Melinda Hansson; Amanda Wedebrant; [2017]
    Nyckelord :Adolescents; focus group interviews; offenders; victims; sexual offenses; Ungdomar; fokusgruppsintervjuer; gärningspersoner; offer; sexualbrott;

    Sammanfattning : Syftet med vår studie var att ur ett genusperspektiv undersöka ungdomars konstruktioner och föreställningar kring gärningspersoner och offer vid sexualbrott. Vi gjorde tre fokusgruppsintervjuer med totalt 18 ungdomar i gymnasieåldern. LÄS MER