Sökning: "Amanda Winterman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Winterman.

  1. 1. Lekens betydelse för skolans verksamhet. : En kvalitativ studie av lek på fritidshemmet.

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

    Författare :Dennis Mc Glynn; Amanda Winterman; [2019]
    Nyckelord :Sociokulturellt perspektiv; lek; fritidshem; utveckling; samspel; socialt; kunskap;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att ge förståelse tillika kunskap gällande leken som pedagogiskt verktyg på fritidshemmet. Studien bygger på 6st kvalitativa, semistrukturerade intervjuer som analyserats med hjälp av en hermeneutisk- samt tematisk metod. LÄS MER