Sökning: "Amanda Winther"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Winther.

  1. 1. Tillvaratagandet av flerspråkiga elevers språkliga och kulturella bakgrund

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Petronella Nilsson; Amanda Winther; [2020]
    Nyckelord :flerspråkighet; attityder; lärarutbildning; grundskola;

    Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka hur verksamma lärare för yngre åldrar hanterar flerspråkiga elevers språkliga och kulturella mångfald i undervisningen och vilka faktorer som ligger till grund för deras didaktiska val. Genom systematiska sökningar utifrån ett par urvalskriterier och avgränsningar valdes tio studier ut för presentation i kunskapsöversikten. LÄS MER