Sökning: "Amani Wahab"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amani Wahab.

  1. 1. Patientens upplevelse att leva med diabetes typ 1 - ur ett ungdomsperspektiv

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Nathalie Kociano; Amani Wahab; [2019-08-01]
    Nyckelord :Adolescents; diabetes mellitus type 1; experience; self-management; support; quality of life;

    Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som allt fler unga lever med idag. Sjukdomen kan påverka livet i stora drag då den medför livsstilsförändringar såsom struktur, anpassning och ett stort ansvar för egenvården. Att som ung bli diagnostiserad med diabetes typ 1 medför en känsla av utanförskap. LÄS MER