Sökning: "Ambidexteritet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Ambidexteritet.

 1. 1. Att stödja utbildning under kriser som COVID-19-pandemin : En fallstudie om faktorer som påverkar arbetet av att stödja utbildning under kriser som liknar COVID-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Linnea Azhary; Alice Törnkvist; [2022]
  Nyckelord :digital transformation; work system; ambidexterity; IT-ambidexterity; agility; digital resilience; digital transformation; arbetssystem; ambidexteritet; IT-ambidexteritet; agilitet; digital motståndskraft;

  Sammanfattning : Denna uppsats består av en fallstudie vars syfte är att bidra med kunskap kring vilka faktorer som påverkar arbetet av att stödja utbildning på ett lärosäte för högre utbildning, i relation till digital transformation, vid kriser som COVID-19-pandemin. Studien bidrar även med förståelse för relaterade begrepp som har ett samband med digital transformation vid liknande kriser. LÄS MER

 2. 2. Ambidexteritet. En fallstudie om att upprätthålla balans mellan exploration och exploitation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Hammarlund; Taraneh Vosough; [2021-11-01]
  Nyckelord :Ambidexteritet; Exploration; Exploitation; Innovation; Organisering;

  Sammanfattning : Ett företags förmåga att kunna exploatera sin befintliga affärsverksamhet och samtidigt utforska nya affärsmöjligheter är helt avgörande i dess långsiktiga konkurrenskraft och därmed överlevnad. Ett intressant begrepp som beskriver detta är det som brukar kallas för ambidexteritet. LÄS MER

 3. 3. Organisatoriska aspekters koppling till teknisk skuld : En fallstudie om hur balansen av organisatoriska aspekter kan understödja kontrasterande perspektiv och påverka teknisk skuld

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Gabriel Jönsson; Tobias Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Technical debt; commercially controlled unit; technically controlled unit; communication; culture; consensus; power; ambidexterity; exploit; explore; productification; opportunity loss; Teknisk skuld; kommersiellt styrd enhet; tekniskt styrd enhet; kommunikation; kultur; samsyn; makt; ambidexteritet; exploit; explore; produktifiering; opportunity loss;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har inneburit en tilltagande komplexitet i organisationer, vilket föranlett skapandet av begreppet teknisk skuld. Likväl som organisationer försätter sig i ekonomiska skulder försätter sig organisationer i tekniska skulder. LÄS MER

 4. 4. Exploring a Paradox Management Approach to Achieve Ambidexterity : Empirically Testing the Relevance and Applicability of the Paradox Map on Commercial Real Estate Owners

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sofia Strandell Dalius; Titti Broman; [2021]
  Nyckelord :Ambidexterity; innovation; paradox map; decision-making; coworking; Ambidexteritet; innovation; paradox map; beslutsprocess; coworking;

  Sammanfattning : The  real  estate  market  is  constantly  changing  due  to  shifts  in  demand  and  the  rise  of  new technologies. Innovations emerge at a relentless pace, and the timeframe for exploiting already established  value  is  reduced. LÄS MER

 5. 5. Öppna data ur ett förvaltningsperspektiv - en studie om värdekonflikter i kommunal förvaltning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Karen Nuldén; [2020-06-22]
  Nyckelord :Öppna data; Disruptiv teknologi; Värdekonflikter; Innovation; Byråkrati; Ambidexteritet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida värdekonflikter är en orsak till att Sverige ligger bakom andra länder i frågan om öppna data. Den potentiella konflikt som undersöks är mellan de yrkesgrupper som värdesätter skyddande av information i verksamheten och de yrkesgrupper som värdesätter att verksamheten utvecklar öppna data, samt hur dessa värden balanseras. LÄS MER