Sökning: "Ambulance personnel"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden Ambulance personnel.

 1. 1. Ambulanspersonalens upplevelse och hantering av stress inom den prehospitala akutsjukvården : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eric Johansson; Anton Önell; [2022]
  Nyckelord :Ambulance staff; Support functions; Stress; Experience; Environment; Stress; Ambulanspersonal; Stödfunktioner; Upplevelse; Miljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsmiljön för ambulanspersonal är frekvent präglat av stress, trauman och stressfulla situationer som kan leda till både psykiska och fysiska sjukdomar. Hantering och åtgärder mot stress är av stor vikt för att behandla och motverka ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Ambulanspersonalens erfarenhet av hot och våld i en prehospital vårdmiljö : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Amelia Lindqvist; Jenny Bolyki; [2022]
  Nyckelord :Ambulance personnel; Experience; Prehospital; Threats and Violence; Ambulanspersonal; Prehospital; Erfarenhet; Hot och Våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld är vanligt förekommande inom sjukvården, där ambulanspersonalen är en särskilt utsatt grupp. Hot och våld förekommer främst vid vård av patienter som har hjärnskador, psykisk sjukdom eller är påverkade av droger och ambulanspersonal träffar på alla dessa patienter. LÄS MER

 3. 3. Hjärt-lungräddning till varje pris? : etiska dilemman vid prehospitalt hjärtstopp hos vuxna - en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Stina Roth; Erik Sköld; [2022]
  Nyckelord :Ambulance; Cardio-pulmonary resuscitation; Ethical dilemma; Patient-Centered Care; Ambulans; Etiskt dilemma; Hjärt-och lungräddning; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrunden beskriver hjärt-och lungräddning som en utmaning för ambulanssjuksköterskan.Utmaningen består i att göra det som upplevs vara rätt för patienten, anhöriga och vårdare. LÄS MER

 4. 4. Triagekunskap hos ambulanspersonal i ett scenario med autentiska patientfall : Sållningstriage vid händelse med många skadade

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Robert Young; Johan Jansson; [2022]
  Nyckelord :Triage; mass casualty incident; education; knowledge; courses; prehospital; macsim; Triage; masskadesituation; utbildning; kunskap; kurser; prehospital; macsim;

  Sammanfattning : Syfte: Att kartlägga triagekunskap hos kliniskt verksam ambulanspersonal i en masskadesituation med patientfall från MACSIM. Metod: Studien är en kvantitativtvärsnittsstudie som baseras på en webenkät med 84 respondenter som arbetar inom ambulansverksamheten. LÄS MER

 5. 5. Ditt liv i mina händer : etiska utmaningar i beslut vid prehospitalt hjärtstopp

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sara Bergenudd; Johanna Thunberg; [2022]
  Nyckelord :Cardiac arrest; Prehospital; Cardiopulmonary resuscitation; Ethics; Decision making; Hjärtstopp; Prehospital; Hjärt-lungräddning; Etik; Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ambulanspersonal har ett ansvar i sitt beslutsfattande om hjärt-lungräddning, att inte bara rädda liv utan återställa ett liv med kvalité. Beslutsstöd som är medicinsk grundade guidar beslutsfattandet prehospitalt för att inte orsaka skada, onödigt lidande och skapa förutsättning att avsluta på plats. LÄS MER