Sökning: "Ambulans"

Visar resultat 1 - 5 av 337 uppsatser innehållade ordet Ambulans.

 1. 1. Ambulans och akutmottagning i samverkan - Faktorer som påverkar en säker överrapportering

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Rebecka Stark; [2023]
  Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; överrapportering; attityder; akutmottagning; säker vård; advocacy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas ca 100 000 patienter per år av vårdskada. Forskning har visat att överrapportering mellan professioner i vårdkedjan är en stor riskfaktor i att bedriva en patientsäker vård. Ambulanssjuksköterskan ska kunna samverka med andra vårdinstanser och främja en säker vård. LÄS MER

 2. 2. Konsten att lämna patienten hemma

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :David Nelandersson; [2023]
  Nyckelord :“lämna hemma”; “ambulanssjuksköterska”; “systematisk litteraturstudie”; “kvalitativ innehållsanalys”; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Antal uppdrag ambulansen utför ökar markant, så även de uppdrag som slutar i att patienten kvarstannar i hemmet. Personer som kvarstannar i hemmet löper större risk för vårdskador än de som transporteras till sjukhus och ambulanssjuksköterskor känner en stor rädsla inför att ta ett sådant beslut. LÄS MER

 3. 3. Hemoragisk resuscitering i prehospital miljö : En litteraturstudie på ett systematiskt sätt om blodprodukter prehospitalt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Tomas Ögnelod; Kristina Merdèn; [2023]
  Nyckelord :Ambulans; Prehospitalsjukvård; traumatisk blödning; blodtransfusion;

  Sammanfattning : Abstract Title: Haemorrhagic resuscitation in a prehospital setting Faculty: Faculty of Social and Life Sciences, Karlstad University Course: Degree project – nursing, 15 ECTS Authors: Kristina Merdén och Tomas Ögnelod Supervisor: Anders Sidenblad Examiner teacher:  Jörgen Jansson Examiner: Inger James Pages: 38 Month of examination: January 2023 Key words: Ambulance, Prehospital care, traumatic bleeding, blood transfusion   Background: The increasing number of violence in Sweden today are taking a high toll on the healthcare system and its resources. Shootings, knife violence and beatings lead to severe bleeding and injuries that require major and immediate early hemorrage resuscitation, but the possibilities and resources are limited and there is limited research in the topic. LÄS MER

 4. 4. Ambulanssjuksköterskans beslutsfattande vid prehospitala hjärtstopp

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jonna Waldén; Josefin Ljungkvist; [2023]
  Nyckelord :Ambulans; Beslutsfattande; Hjärtstopp; Ambulanssjuksköterska; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Vid ett prehospitalt hjärtstopp där ambulans har tillkallats beslutar ambulanssjuksköterskan om att påbörja, avstå eller avsluta hjärt- och lungräddning (HLR). Arbetet i ambulanssjukvården ställer höga krav på att ambulanssjuksköterskan ska ha förmågan att fatta etiskt svåra beslut i komplexa vårdsituationer. LÄS MER

 5. 5. Hemtjänst som Första Insatsresurs till räddningstjänst : En studie om förmågan att använda hemtjänsten som resurs till räddningstjänsten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Hampus Kullenberg; [2023]
  Nyckelord :Hemtjänst; Första Insatsresurs; FIR;

  Sammanfattning : Räddningstjänsten Väst har i en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner berättat om deras samarbete, för att rädda liv tillsammans med hemtjänsten i både Falkenbergs och Varbergs kommun. Detta samarbete går ut på att man i hemtjänsten på nätterna har något de kallar för trygghetsteam. LÄS MER