Sökning: "Amelia Ahrneteg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amelia Ahrneteg.

  1. 1. Ung och arbetslös idag : Några arbetslösa ungdomars upplevelse av arbetslöshet

    L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Hanna Bonli; Amelia Ahrneteg; [2013]
    Nyckelord :Faith in the future; jobseeking; locus of control; self -efficacy; unemployment; Arbetslöshet; arbetssökande; framtidstro; locus of control; self-efficacy;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande undersökning är att få kunskap om hur några arbetslösa ungdomar upplever sin situation som arbetslös, vilket studeras med fokus på framtidstro, sin egen förmåga/kompetens till att påverka möjligheterna att få jobb samt vilka faktorer de upplever är viktiga när det gäller att få ett jobb inom en snar framtid. Detta studeras utifrån teorierna om locus of control och self-efficacy. LÄS MER