Sökning: "Amelia Rihs"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amelia Rihs.

  1. 1. "Hållbar bolagsstyrning" - Nyckeln till ett grönare samhälle?

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Amelia Rihs; [2022-01-28]
    Nyckelord :Bolagsstyrning; Hållbar utveckling; Hållbar bolagsstyrning; Aktiebolagslagen; Aktieägarteori; Intressentteori; principal agent-teori;

    Sammanfattning : Som ett led i att försöka minska utsläppen har EU antagit en ny tillväxtstrategi där ett av målen är att EU ska bli världens första klimatneutrala region. För att uppnå klimatneutralitet och även resterande miljömål vill EU att börsnoterade aktiebolag ska ta mer hänsyn till hållbarhet när beslut tas i bolagen. LÄS MER