Sökning: "Amelie Kraft"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Amelie Kraft.

 1. 1. "Jos asut Ruottissa, niin sinun pittää praatia ruottia" : En kvalitativ studie om förskolechefers erfarenheter av arbetet med minoritetsspråket meänkieli i förskolan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ida Boman; Amelie Funck Harnesk; [2019]
  Nyckelord :förskola; förskolechef; makt; meänkieli; minoritetsspråk; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Avsikten med denna kvalitativa studie är att lyfta de nationella minoriteternas betydelse i förskolan. Minoritetspråket meänkieli har gått från att vara skambelagt till att ses som en merit, speciellt vid rekrytering av förskolepersonal. LÄS MER

 2. 2. Markåtkomst för järnvägstunnlar – hur säkerställs det? : En sammanställning av statistik och motiv från år 2004 till idag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Martin Larsson; Amelie Sundahl; [2018]
  Nyckelord :Järnväg; järnvägstunnel; markåtkomst; fastighetsbildning; servitut; tredimensionell fastighet; tredimensionell fastighetsbildning;

  Sammanfattning : Sedan den 1 januari år 2004 är det möjligt att bilda tredimensionella fastigheter i Sverige. Ett av syftena med den nya lagstiftningen var att möjliggöra äganderätt för tunnlar. Tunnlar kan användas till många olika ändamål, bland annat för järnväg. LÄS MER

 3. 3. Det (a)politiska könet - En kritisk diskursanalys om asylsökande kvinnor i relation till politisk flyktinggrund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amelie Kraft; [2018]
  Nyckelord :asylrätt; kvinnorätt; internationell rätt; mänskliga rättigheter; rättssociologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Throughout history, politics has been dominated by men and the phenomenon still exists today in many parts of the world. When women are not given access to the public sphere, their social impact inevitably takes place in the private. Nevertheless, the view of the woman as non-political has led to these actions not being entirely recognized. LÄS MER

 4. 4. Har syftet att stärka konsumentskyddet uppnåtts i och med införlivandet av Fastighetsmäklarlag (2011:666)? : 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20 och 29 §§ FML

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Amelie Sjöbring; [2012]
  Nyckelord :fastighetsmäklare; fastighetsmäklarlagen; erinran; god fastighetsmäklarsed;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the new real estate brokerage Act and to see whether the main intent, to strengthen the consumer protection, has been fulfilled through the implementation of the 2011 Act. The real estate agent legislation is made to protect both the buyer and seller throughout the property transaction. LÄS MER

 5. 5. Bolånetakets påverkan på unga vuxna i Halmstad

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gabriella Kronblad; Amelie Johansson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrund och problem: I ett pressmeddelande 2010-07-09 meddelade Finansinspektionen om det nya beslutet att från och med den 1 oktober 2010 införs ett bolånetak på 85 %. Bolånetaket innebär att köpare av villor och bostadsrätter endast får låna upp till 85 % av bostadens värde, vilket medför att handpenningen numera uppgår till 15 %. LÄS MER