Sökning: "American Federation of Teachers"

Hittade 1 uppsats innehållade orden American Federation of Teachers.

  1. 1. Den lika möjligheten till utbildning : en argumentationsanalys av fackförbunds syn på utbildning och prestationsskillnader i USA

    L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

    Författare :Linnéa Meyer; [2017]
    Nyckelord :prestationsskillnader; No Child Left Behind; American Federation of Teachers; National Education Association; utbildning; det amerikanska skolsystemet; utbildningskvalité; ojämlikhet; möjligheter; Mänskliga rättigheter; Human rights; Social Sciences;

    Sammanfattning : År 2001 infördes lagen No Child Left Behind i det amerikanska skolsystemet. En lag med målet att minska ojämlikheter i skolan och skapa en skola där alla elever kan lyckas. Problematiken avsåg bland annat det konstaterade prestationsskillnaderna, vilka indikerade att elevens bakgrund påverkar möjligheten att lyckas inom skolan. LÄS MER