Sökning: "Amerikanska offentliga skolan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amerikanska offentliga skolan.

  1. 1. Religion och politik - Hur den konservativa högern påverkar undervisningen inom amerikansk skolundervisning

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Filippa Marcias Sivberg; Filippa Marcias Sivberg; [2013]
    Nyckelord :Amerikanska offentliga skolan; Homosexualitet; Abort; Sexualundervisning; Skapelselära; Utvecklingslära; Styrdokument; Religionsdidaktik;

    Sammanfattning : Syftet för uppsatsen var att undersöka förhållandet mellan religion och politik i det amerikanska samhället med fokus på hur kristendomen påverkar skolundervisningen. Fokus har lagts på områdena: sexualundervisning, homosexualitet, abort och skapelselära kontra utvecklingsteori. LÄS MER