Sökning: "Amez Kader"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Amez Kader.

 1. 1. Att matcha behov med insatser – En kvalitativ studie om socialsekreterarens handlingsutrymme i arbetet med våld i nära relationer.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amez Kader; [2020-10-15]
  Nyckelord :Socialarbetare; våld i nära relationer; handlingsutrymme; behov och insats;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att studera hur socialarbetare arbetar med våld i nära relationerinom socialtjänsten i Göteborg Stad. Fokus har varit på vilket handlingsutrymme de uppleveratt de har att matcha behov med insats. LÄS MER

 2. 2. LEDARSKAP INOM EKONOMISKTBISTÅND En kvalitativ studie om fem socialsekreterares upplevelser av ledarskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Haroon Kalandar Sha; Amez Kader; [2016-06-16]
  Nyckelord :Leadership; leader; social worker; experiences; leaderstyle.;

  Sammanfattning : Abstract: The aim of this study is to describe social workers’ experiences and conceptions of leadership. The mainquestion in the study is how does social workers experiences leadership? Furthemore what conceptions there areregarded from a professional aspect? The study also points out advantages and limitations there are with differentkinds of leadership styles. LÄS MER