Sökning: "Ami Ohlson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ami Ohlson.

  1. 1. Egenvård vid diabetes mellitus typ 2 : - En litteraturöversikt

    M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Ami Ohlson; Anna Dörrich; [2019]
    Nyckelord :Diabetes type 2; life style; experiences; nursing; qualitative; Diabetes typ 2; livsstil; upplevelser; omvårdnad; kvalitativ;

    Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) är en växande sjukdom globalt, det ställer krav på patienten att utföra egenvård och göra livsstilsförändringar för att uppnå hälsa. Obehandlad DMT2 kan leda till komplikationer i form av ökad morbiditet och mortalitet. LÄS MER