Sökning: "Amina Kenjar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amina Kenjar.

  1. 1. Att vara på två platser samtidigt - En studie om IT-konsulters upplevelse av organisationstillhörighet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Amina Kenjar; Ina Tran; [2019-09-03]
    Nyckelord :organisationstillhörighet; konsult; IT;

    Sammanfattning : As the world becomes more and more digitized, it generates more jobs within the IT-field. To keepevolving, many companies choose to take in external competence which makes IT consultants covetedand attractive on the labour market. LÄS MER