Sökning: "Amir Basic"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Amir Basic.

 1. 1. What would work?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Amir Basic; Clara WIkström; Kerstin Lindstedt Laumark; [2019]
  Nyckelord :Correctional service; Criminal networks; Criminogenic needs; Prevention; Recidivism; Risk factors; Treatment; Behandling; Kriminalvård; Kriminella nätverk; Kriminogena behov; Riskfaktorer; Återfallsprevention;

  Sammanfattning : Inom svensk forskning har en allt större subgrupp inom den organiserade brottsligheten i Sverige identifierats – löst sammansatta nätverk bestående av unga män med en omfattande problembild som systematiskt begår grova brott. Gruppen orsakar stora samhälleliga kostnader då brottsligheten är grov och återfallsrisken är hög, därutöver ställs högre krav på säkerheten inom kriminalvårdens verksamheter då de bedöms som betydligt mer resurskrävande än andra klientgrupper. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of Particle Swarm Optimization Algorithm for Precoding in Coordinated Multi-Point System

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Amir Shehni; [2013]
  Nyckelord :Index Terms--- Coordinated Multi-Point; Precoding; Particle Swarm Optimization; Stochastic Optimization;

  Sammanfattning : In future communication system, the constraint of recourse allocation are a challenging topic. One way for observing such constraint is to apply frequency reuse factor of one in commu- nication system. Taking this factor to one causes the system to have serious problems such as small sum rate and interference speci cally at cell-edge. LÄS MER