Sökning: "Amir Mohseni"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amir Mohseni.

  1. 1. Konkurrensklausuler vid företagsförvärv - Den märkbara effekten av en konkurrensklausul med lång giltighetstid

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Amir Mohseni; [2004]
    Nyckelord :Konkurrensrätt; EG-rätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Företagsförvärv är ett av de primära sätten för företagen att expandera sin verksamhet. Vid förvärv kan det vara en grundläggande förutsättning för köparen att säljaren åtar sig att inte konkurrera med det sålda företaget efter förvärvet, en så kallad konkurrensklausul. LÄS MER