Sökning: "Amir Pllana"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amir Pllana.

  1. 1. Bidrar SOA till kvalitativa egenskaper och inom vilken aspekt av affärsnytta? - Bidrar SOA till affärsnytta?

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

    Författare :Mirel Bikic; Amir Pllana; [2013]
    Nyckelord :SOA; Informationsarkitektur; Arkitektur; Affärsnytta; Kvalitativa egenskaper; Enterprise Architecture;

    Sammanfattning : Affärsnytta är ett mångtydigt och svårdefinierat begrepp, men det är något som alla verksamheter vill uppnå. Uppsatsen avgränsar sig till särskilda kvalitativa egenskaper som definieras av ISO/IEC FDIS 25010:2010 under kapitlet "Quality in use". LÄS MER