Sökning: "Amira Dapo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amira Dapo.

  1. 1. Skolelever och Förintelsen : En kvantitativ studie om gymnasieelevers attityder gentemot Förintelsen

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora; Växjö universitet/Institutionen för humaniora

    Författare :Jehona Lajqi; Amira Dapo; [2008]
    Nyckelord :Historia; Förintelsen; gymnasieelever; attityder; historiemedvetande; moral; empati;

    Sammanfattning : Centrum för invandrarforskning vid Stockholm universitet (CEIFO) genomförde 1997 en studie om svenska skolelevers förhållande till rasism och demokrati. Resultatet visade att endast 66 procent av respondenterna var säkra på att Förintelsen av judarna hade ägt rum. LÄS MER