Sökning: "Amira Khammo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amira Khammo.

  1. 1. Intergrering av grundsärskola i grundskola, en studie om integrering och inkludering

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Amira Khammo; [2017]
    Nyckelord :elever i behov av särskilt stöd; grundsärskola; integrering; inkludering; hinder; möjligheter; fördelar; nackdelar; samverkan;

    Sammanfattning : Abstract Syftet med studien är att undersöka hur integreringsarbete har utvecklats över tid? I denna studie har fyra intervjuer skett med två specialpedagoger och två rektorer som finns på olika skolor och kommuner. Dessa respondenter redogör för deras uppfattningar, upplevelser och erfarenheter kring integreringsarbete. LÄS MER