Sökning: "Amit Patel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amit Patel.

  1. 1. Den verkliga bilden av förhandlingar - Faktorerna som teorin förbisett

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Hugo Hammar; Carl-Christian Malm; Amit Patel; [2004]
    Nyckelord :Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Problem: Förhandlingslitteraturen har under de senaste decennierna haft en säregen utveckling, och forskare har debatterat vilka beståndsdelar och element som egentligen ska anses bygga upp förhandlingar. Det finns idag därför en risk att förhandlare kan få en snedvriden bild av förhandlingar i verkligheten. LÄS MER