Sökning: "Ammar Algiyad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ammar Algiyad.

  1. 1. En jämförelse mellan att använda tryckt ordbok och digital ordbok för att utveckla nyanländas engelska ordförråd.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

    Författare :Ammar Algiyad; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER