Sökning: "Ammonia NH3"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Ammonia NH3.

 1. 1. Hur ska Kiruna avloppsreningsverk minska sin påverkan på recipienten Luossajokki? : En utredning av möjliga åtgärder inför en framtida omprövning av tillståndet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Sandra Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Luossajoki; avloppsvattenrening; kväveavskiljning; deammonifikation; anammox; näringsämnen;

  Sammanfattning : En alltför stor tillförsel av näringsämnen till sjöar och vattendrag orsakar miljöeffekter i form av ökad tillväxt av planktoniska alger i vattenmassan (algblomning) och igenväxning av stränder, syrebrist i bottensedimenten och ändrad artsammansättning för djurplankton och fisk. Utsläpp av kväve i from av ammonium (NH4+) kan omvandlas till ammoniak (NH3) som är toxiskt för de flesta vattenlevande organismer redan vid mycket låga koncentrationer. LÄS MER

 2. 2. Secondary aerosol formation from dimethyl sulfide - Smog chamber experiments and detailed process modelling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kärnfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Dana Lüdemann; [2020]
  Nyckelord :aerosol modelling; atmospheric physics and chemistry; marine aerosols; ADCHAM; aerosol; dimethyl sulfide; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to investigate the secondary aerosol formation from dimethylsulfide (DMS) using the aerosol dynamics, gas- and particle-phase chemistry kinetic multi-layer model, ADCHAM. The first simulations, concerning the butanol oxidation via hydroxyl radicals (OH), were performed to characterize the UV-light source of the AURA smog chamber (Aarhus university, Denmark), later used for the DMS experiments. LÄS MER

 3. 3. Performance monitoring of systems for airpuricationAuthor:Anders

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Anders Gustafson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Wastewater treatment plants (WWTP) are often the cause of malodor. The compounds which are the main causes of the odor is hydrogen sulfide (H2S), ammonia(NH3), mercaptans (RSH) and volatile organic compounds (V OC) [1]. The odorous air can be analyzed to determine the concentration of the odorants. LÄS MER

 4. 4. 3D Printed NovelZeolite 13X - Magnesium ChlorideComposites for Ammonia Storage

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Rafael Acosta Laisequilla; [2019]
  Nyckelord :Ammonia absorption 3D printing Zeolites;

  Sammanfattning : In today’s world regulations to reduce vehicle emissions are only gettingtougher, from said regulations the concept of a Selective Catalytic Reduction(SCR) unit was born, designed to provide a healthy dose of ammonia (NH3)to reduce the NOx compound into harmless components such as water andnitrogen. In this thesis novel approaches where investigated, by combiningthe fast physical absorption and desorption properties of a highly porous ma-terial such as zeolites with the high storage capacity of metal chlorides wecan potentially improve NH3 dosing in the low temperature operating range,such as when vehicles have just been turned on. LÄS MER

 5. 5. Characterisation of NH3 adsorption on a V-SCR catalyst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Kemiteknik

  Författare :Elin Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : All around the world the environmental focus is growing rapidly.The aim of thismaster’s thesis has been to work on developing experimental methodologies to achieve qualitatively, reliable and optimal data used on modelling. LÄS MER