Sökning: "Amra Ademovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amra Ademovic.

  1. 1. Ljungdala ur olika perspektiv - En studie över skilda föreställningar media och boende besitter om området

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

    Författare :Amra Ademovic; Milton Gagzis; [2019]
    Nyckelord :Ljungdala; Stigmatisering; Segregation; Mediers makt; Trygghet; Miljonprogramsområde;

    Sammanfattning : Denna uppsats studerar perspektiv på trygghet inifrån samt utifrån området vi har studerat. Detta ämne studeras genom en fallstudie i ett miljonprogramsområde; Ljungdala, Hässleholm. I uppsatsen analyseras och diskuteras det kring trygghet i förhållande till segregation, stigmatisering och mediers makt. LÄS MER