Sökning: "Amra Kan"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Amra Kan.

 1. 1. Förändringsledning som ett kontinuerligt fenomen : En kvalitativ studie om hur anställda på en svensk storbank upplever och förstår förändring och förändringsledning till följd av digitalisering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Amra Turanovic; Anton Johansson; [2023]
  Nyckelord :Digitalization; change management; sensemaking; understanding and experience; Digitalisering; förändringsledning; meningsskapande; förståelse och upplevelse;

  Sammanfattning : Förändringstrycket inom den svenska banksektorn har ökat, sedan informationsteknologins intåg på 70-talet. Traditionella arbetssätt utmanas genom nya krav och förväntningar från kunder och omvärlden, vilket indikerar att kontinuerliga förändringar hänförliga till digitalisering är nödvändigt för fortsatt konkurrenskraft och överlevnad. LÄS MER

 2. 2. Dyskalkyli : En litteraturstudie om yngre elevers specifika matematiksvårigheter och vilka insatser som kan vara effektiva för dessa elever.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Amra Custovic; Alice Nasri; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Modersmål – synligt eller osynligt i förskolan? : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med barns olika modersmål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amra Avdic; Åsa Björn; [2022]
  Nyckelord :Modersmål; förskollärare; förutsättningar; arbetssätt; semistrukturerad intervju; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Det svenska samhället har förändrats och blivit alltmer mångkulturellt, vilket har haft en inverkan på förskolans verksamhet där det ställs nya och högre krav eftersom de barn som vistas där kan ha ett annat modersmål än svenska. Idag har vart fjärde barn som vistas på förskolan ett annat modersmål än svenska. LÄS MER

 4. 4. Åtgärder för att förebygga kateterrelaterade urinvägsinfektioner : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Amra Hodzic; Anton Hedström; [2022]
  Nyckelord :omvårdnad; sjuksköterska; vårdpersonal; kateter; urinvägskateter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urinvägskatetrar (KAD) är vanligt förekommande inom sjukvården och ses hos patienter när miktion inte kan ske självmant. Kateterrelaterad urinvägsinfektion är den vanligaste vårdrelaterade infektionen och beror vanligtvis på att bakterier har lyckats ta sig in i kroppen genom urinmynningen. LÄS MER

 5. 5. Samhällsempatisk undervisning, varför är inte det en grej? : En kvalitativ studie om gymnasieverksamma samhällskunskapslärares uppfattningar om och arbete kring den svenska läroplanens empatifrämjande värdegrundsuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amra Kocanovic; [2021]
  Nyckelord :Samhällskunskap; empati; undervisning; värdegrund; läroplan;

  Sammanfattning : Krav om främjandet av förståelse för andra och förmåga till inlevelse ur läroplanens värdegrund, är några av de skrivningar som kan anses emanera ur empatibegreppet. Detta medför att empati utgör en grundläggande del av skolans värdegrunduppdrag. LÄS MER