Sökning: "Amra Piragic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amra Piragic.

  1. 1. "Vissa saker läker inte ... de finns där". En fenomenologisk studie om vad som kan vara av hjälp vid överlevnad av våldtäkt.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Amra Piragic; [2015]
    Nyckelord :survival; childhood rape; phenomenological approach; genocidal rape; fenomenologisk ansats; helpful; hjälpsamt; överlevnad; genocidvåldtäkt; barnvåldtäkt; Social Sciences;

    Sammanfattning : Syftet med denna fenomenologiska studie var att bredda förståelsen för vad våldtäktsutsatta upplever hjälpsamt vid överlevnad av våldtäkten. Två kvinnor som har blivit utsatta för genocidvåldtäkt och en kvinna som har blivit utsatt för barnvåldtäkt intervjuades genom öppna intervjuer. LÄS MER