Sökning: "Amy Ekblom Bickham"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amy Ekblom Bickham.

  1. 1. En F-6 skola på Mälarängen

    Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

    Författare :Amy Ekblom Bickham; [2018]
    Nyckelord :Mälarängen; Grundskola; F-6;

    Sammanfattning : I dagens samhälle är skolan en plats där elever får chansen att lära sig, trivas och växa som individer. Samtidigt är bristande motivation bland studenter ett ökande fenomen. I det här projektet har jag utformat en skola som syftar till att hjälpa och motivera eleverna. LÄS MER