Sökning: "Amy From"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Amy From.

 1. 1. Riktlinjer på riktigt? Direktintegration i teori och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amy Alphonce; Emma Johansson; [2020]
  Nyckelord :classroom perspective; direct immersion; guidelines; newly arrived students; organizational perspective;

  Sammanfattning : This case study aims to explore how the stated guidelines, regarding direct immersed newly arrived students and their subsequent education, are complied with in practice in a school in Sweden. To examine this relation between theory and practice, we have chosen a qualitative approach which consists of semi-structured interviews and participatory observations. LÄS MER

 2. 2. Skådespel eller dokumenterad prostitution? : – En kvalitativ textanalys av samhällsdebatten kring porrindustrin, pornografins effekter på samhället och mänskliga fri- och rättigheter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Emilia Bonnevier; [2020]
  Nyckelord :pornografi; porrliberal; porrkritisk; mänskliga rättigheter; sexhandel; makt; samhällsdebatt;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to study the public debate about the porn industry and whether human rights are being violated due to pornography, from a porn liberal and a porn critical perspective, using debate articles and two reports on the subject of porn. In addition to that I wanted to examine whether the porn liberals and the porn critics have different approaches to the subject of porn. LÄS MER

 3. 3. Vying for victimhood : subtextual moral judgements and news organisation standpoints reporting Gaza 2014

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amy Margaret Franck; [2019]
  Nyckelord :Israel; Palestine; Gaza; Victimhood; Media Bias; Media Morality; Mediapolis; Objectivity; Proximity; Al Jazeera; Associated Press; News Agency; Newswire; Dehumanisation; Standpoint theory; Journalism; Hamas; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the summer of 2014, a violent conflagration erupted in the isolated Palestinian enclave of Gaza. Whilst the fighting was between Hamas and Israel, Palestinian civilians paid the price. The stark disparity in deaths triggered a debate in the West about Israeli tactics, and the media was accused of ‘bias’ by both Israelis and Palestinians. LÄS MER

 4. 4. Genom genus : ett undersökande om genus som fenomen i planeringssammanhang

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amy Carpenter; Sara Karlsson; [2019]
  Nyckelord :genus; planering; könsnormer; normkritik; vardagsperspektiv; deltagande; trygghet;

  Sammanfattning : Vikten av arbete med jämställdhet har fastställts av FN, Sveriges regering och den nya politiken för gestaltad livsmiljö. För att uppnå jämställdhet är det viktigt att analysera strukturer och maktordningar kring manligt och kvinnligt. LÄS MER

 5. 5. På tröskeln mellan inne och ute : En kvalitativ intervjustudie om tillkomna svenska kvinnors etableringsmöjligheter och föreställningar om svenskhet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Mikaela Lannergren; Vanessa Amy Skoog; [2018]
  Nyckelord :Swedishness; Immigrant; Integration; Social constructions; Establishment; Second language learning; Svenskhet; Invandrare; Integration; Socialkonstruktionism; Etablering; Andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : Detta är en diskursanalys genomförd utifrån en socialkonstruktionistisk ståndpunkt. Studien syftar till att granska etableringsmöjligheter i relation till svenskhet med fokus på det svenska språket. Metod för insamlad empiri har genomförts via sex semistrukturerade intervjuer med kvinnor vilka levt i Sverige mellan 3–10 år. LÄS MER