Sökning: "Amy Tan"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Amy Tan.

 1. 1. The Mah Jong Game of Life : Storytelling, Identity and Orientalist Discourse in Amy Tan’s The Joy Luck Club

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Victoria Balakireva; [2021]
  Nyckelord :Amy Tan; Asian American literature; Orientalism; language; storytelling; representation;

  Sammanfattning : This project examines the connection between the representations of Chinese American women and the Orientalist discourse, as depicted in Amy Tan’s The Joy Luck Club. Using a deconstructive and intersectional approach, the project focuses on four interconnected constituents that regulate the novel’s main structural and thematic elements: Narrative Structure; Mother-Daughter Relationships; Language, Writing and Identity; and Feminist Affirmations. LÄS MER

 2. 2. From alienation to connection: the theme of alienation analyzed from a socialist feminist perspective in Amy Tan’s The Joy Luck Club

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Yongjiang Chen; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Stories and Dreams, Memories and Secrets : Functions of Narration in Amy Tan's The Hundred Secret Senses

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Frida Niblaeus; [2013]
  Nyckelord :narration; function; narrating; narrator; story; narrative; authority; sisterhood; narratology; narrative theory; cultural studies; magical realism; post-colonialism; berättande; funktion; berättare; berättelse; auktoritet; systerskap; narratologi; narrativ teori; etnologi; folklore; magisk realism; postkolonialism;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to explore the functions of narration in Amy Tan’s novel The Hundred Secret Senses. The dissertation is divided into three parts: 1 ‘Introduction’, 2 ‘Analysis’ and 3 ‘Conclusion’. LÄS MER

 4. 4. The Process of Identity Formation in Amy Tan's The Joy Luck Club : Amy Tan´s The Joy Luck Club

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Simin Golchin; [2011]
  Nyckelord :identity formation process; cultural clashes; language discrepancies; generational gaps; cultural hybridization; hybrid identity;

  Sammanfattning : Like most ethnic and multicultural narratives, Amy Tan’s The Joy Luck Club revolves around the development of an identity in which immigrant experience and all the questions of ethno- cultural identity that attend to it play central roles. The aim of this essay is to investigate the process of identity formation of the second-generation Chinese immigrant daughters who encounter Chinese culture at home while having the immediate experience of living in America, with a focus on the cultural, language and generational gaps that exist between the Chinese mothers and their American- born daughters. LÄS MER

 5. 5. Hur hanterar revisorn tidsaspekten på sin anmälningsplikt?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Åsa Andersson; Amy Tan; [2007]
  Nyckelord :anmälningsskyldighet; bokföringsbrott;

  Sammanfattning : Regeringen ansåg i mitten av nittiotalet att reglerna kring revisorns agerandevid misstanke om brott inte utgjorde tillräckligt skydd för bolaget och dessintressenter. Regeringen framförde därför våren 1998 propositionen SFS1998:760, som innehöll förslag till ändringar i aktiebolagslagens (2005:551)bestämmelser om styrelse, bolagsstämma, revision samt skadeståndsansvar. LÄS MER