Sökning: "Ana Daniel"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Ana Daniel.

 1. 1. Bland pojkar och gruppkulturer i skolan : En enkät- och fokusgruppstudie i pojkars attitydertill skolan och skolarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Daniel Kvick; [2015]
  Nyckelord :Antipluggkultur; Attityd; Manlighet; Gruppkultur;

  Sammanfattning : AbstraktFöreliggande arbete beskriver en kombinerad enkät- och fokusgruppsundersökning påen högstadieskola i en mindre kommun i södra Sverige. Syftet med undersökningen äratt med hjälp av dessa metoder, ta reda på hur pojkar resonerar kring sin inställningtill skolan, och utifrån detta, svara på ifall pojkarna ger uttryck för en antipluggkultur,och i så fall, hur det manifesterar sig. LÄS MER

 2. 2. En organisations närvaro i sociala medier: En fallstudie om Findus och hästköttsskandalen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Denis Hodzic; Daniel Franzén; [2014]
  Nyckelord :Nyckelord: Ryktesspridning; Sociala medier; Issues Management; Symmetrisk tvåvägskommunikation; Diskurs; Findus; Hästköttskandalen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker närmare det forum som sociala medier är för organisat-ioner. Genom en fallstudie på Findus och hästköttskandalen där diskursanalys, samt intervjuer varit metodvalen har vi kunnat se att samhällsdiskurser och orga-nisationers informationshantering är stora faktorer vid negativ ryktesspridning. LÄS MER

 3. 3. The Impact of Buyouts on Swedish Portfolio Companies : A Quantitative Study on Performance 1998-2011

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Daniel Mörk; Joel Pettersson; [2012]
  Nyckelord :Private Equity; Buyouts;

  Sammanfattning : The private equity market has been a hot topic of debate since it first started to emerge. As it has become more frequently apparent in the Swedish economic and financial market, the debate regarding its impact in Sweden has also risen. LÄS MER

 4. 4. Skatteavtal och skatteflykt, i ljuset av HFD 2012 ref.20

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Jessen Winbo; [2012]
  Nyckelord :Skatterätt; skatteavtal; skatteflykt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om nationella skatteflyktsbestämmelsers tillämplighet på förfaranden som företagits i enlighet med ett skatteavtal har varit omdebatterat både i Sverige och internationellt. Genom HFD:s avgörande i HFD 2012 ref. LÄS MER

 5. 5. Oskuld, ansvar och skatter - om artikel 6:2 och det svenska skattetillägget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Klemetz; [2003]
  Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Artikel 6:2 i europakonventionen garanterar att var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts. Trots att det rör sig om en relativt grundläggande mänsklig rättighet som är gemensam för de flesta rättsstater, så har den varit föremål för europadomstolens prövning i ett flertal fall. LÄS MER