Sökning: "Ana Lång"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Ana Lång.

 1. 1. En gång är ingen gång två är lika med noll? - Grov kvinnofridskränkning och dess snäva rekvisit upprepad kränkning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Espinasse; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; processrätt; grov kvinnofridskränkning.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 1997 a proposition was presented to define a new crime, gross violation of women´s integrity. The motives for the proposition was that dynamics of power between women and men in a marriage, or in a relationship that is equivalent to a marriage, was not equal. LÄS MER

 2. 2. Filosofera sig till språkutveckling En studie om sokratiska samtal som metod för muntlig

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Emma Skoglund; Justyna Berg Sobota; [2017-02-21]
  Nyckelord :sokratiska samtal; muntlig interaktion; sfi; andraspråksutveckling; museilektion; interaktionsmönster;

  Sammanfattning : Vår utgångspunkt med detta examensarbete var att testa en pedagogisk metod som vi tror kan göra att andraspråksinlärare får ökade möjligheter att uttrycka sig muntligt i en samtalsform som liknar det interaktionsmönster som återfinns utanför klassrumsmiljön. Vi har testat metoden sokratiska sam¬tal i tre museilektioner för sfi-studerande på Konstmuseet i Göteborg. LÄS MER

 3. 3. Vem bestämmer över kepsen? : En essä om hur traditioner, etik, normer och elevinflytande påverkar elevers vardag i skolan och på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Fredrik Bothén; [2017]
  Nyckelord :Fritidshem; etik; norm; elevinflytande;

  Sammanfattning : I denna vetenskapliga essä har jag som blivande pedagog på fritidshem undersökt huruvida mitt agerande i ett dilemma kunde gjorts annorlunda eller om mitt agerande var rätt utifrån ett antal teorier och perspektiv. Dilemmat utgår från att jag lyfter två frågor på ett arbetslagsmöte, dels om eleverna verkligen behöver vara tysta i fem minuter när de ska äta mat för att sedan prata, dels om eleverna måste ta av sig kepsen inomhus då det uppkommer heta diskussioner mellan lärare och elever om kepsen vara eller inte vara inomhus. LÄS MER

 4. 4. Att finna mening i ett sekulariserat samhälle : En studie om Svenska kyrkans diakonala arbete

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Larsson; Elin Bodlund; [2016]
  Nyckelord :Sekularisering; individualisering; Svenska kyrkan; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : SammanfattningSverige är ett högutvecklat land som kännetecknas av kombinationen av ett sekulariserat samt icke traditionellt samhälle. Det svenska samhället präglas av ett individuellt synsätt med stor frihet och individuellt ansvar. LÄS MER

 5. 5. KBT vid utmattningssyndrom

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elisabeth Arenlind; [2015]
  Nyckelord :Stress related exhaustion; CBT; primary care; rehabilitation; sick leave; Utmattningssyndrom; KBT; primärvård; rehabilitering; sjukskrivning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att KBT behandling inte är verksamt när det gäller patienter med utmattningssyndrom, varken för att förbättra måendet eller förkorta sjukskrivningstiden. Föreliggande studie har undersökt om detta överensstämmer med hur en grupp yrkesverksamma KBT behandlare på primärvårdsnivå uppfattar resultatet av terapier med dessa patienter och hur detta kan förklaras. LÄS MER