Sökning: "Ana Man"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden Ana Man.

 1. 1. Vems historia ska undervisas? : -En intervjustudie om möjligheter ochutmaningar i det mångkulturella klassrummet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennie Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Historieundervisning; eurocentrisk; andra kulturer; kulturell bakgrund.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att, med hjälp av skolans styrdokument och intervjuer med lärarei årskurs 7–9, undersöka vems historia, som ska/kan läras ut, och vems historia som faktisktlärs ut. Syftet är också att ta reda på varför de utvalda lärarna väljer det innehållet de gör, omelevernas etniska bakgrunder påverkar det valet och på vilket sätt i så fall. LÄS MER

 2. 2. Hållbar tillgänglighet : Ur ett User Experience perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Josefin Kristensen; [2020]
  Nyckelord :Sustainable accessibility; UX; user experience; disability interaction; disability; activity theory; Hållbar tillgänglighet; UX; användarupplevelse; disability interaction; funktionsnedsättning; aktivitetsteori;

  Sammanfattning : Fokus på arbetet ligger på hållbar tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Arbetet görs i samarbete med en organisation vars medlemmar är familjer där en eller flera familjemedlemmar har en funktionsnedsättning. LÄS MER

 3. 3. Helt plötsligt är det vårt ansvar. Samverkansakörers uppfattningar om samverkan kring personer med intellektuella funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Aleksandra Stromidlo; Ana Merimetso; [2020]
  Nyckelord :samverkan; intellektuella funktionsnedsättningar; psykisk ohälsa; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur olika professionella aktörer uppfattarsamverkan kring personer med intellektuella funktionsnedsättningar som harpsykisk ohälsa. För att undersöka detta har en kvalitativ studie gjorts. LÄS MER

 4. 4. The digesta passage rate among dairy cows with different abilities to consume large quantities of roughage : its impact on the milk production, and the reliability of the chemical fibre marker

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Maria Elisabeth Eklund; [2020]
  Nyckelord :chemical markers; chromium; chromium mordanted fibre; cobalt; concen-trate level; EDTA; iNDF; mean re-tention time; ethylenediaminetetraacetic acid; forage consumption; indigestible neutral detergent fibre; liquid digesta phase; MRT; rumen evacuation; sol;

  Sammanfattning : The objectives of the present master thesis were to investigate the passage rate among lactating Holstein and Swedish red dairy cows to investigate the hypotheses of: 1) The cows’ individual total mean retention time (TMRT) has a negative relationship to the cows’ individual forage intake capacity. 2) A reduced TMRT contributes to a reduced feed efficiency, but a higher milk yield. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringen och det tredelade svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Andreas Lars-Erik Jansheden; [2020]
  Nyckelord :digitalisering; elevdator; en-till-en; lärande; multimodalitet; skola; svenska; undervisning; ämneskonceptioner;

  Sammanfattning : Uppsatsen berör svenskämnet och dess relation till den pågående digitaliseringsprocessen i skolan. Syftet är att undersöka hur ämnet svenska kan förhålla sig till denna process ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Multimodal teoribildning kopplas till svenskämnet. LÄS MER