Sökning: "Ana-Laura Rivero"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ana-Laura Rivero.

  1. 1. Att synliggöra fysisk aktivitet för att påverka hälsan hos skolelever

    C-uppsats,

    Författare :Louise Carlander; Ana-Laura Rivero; [2011]
    Nyckelord :Idrott och hälsa; fysisk aktivitet; lärande;

    Sammanfattning : SammanfattningEftersom både skolans läroplaner och forskning visar på hur viktigt det är med fysisk aktivitet i alla åldrar vill vii vår studie se hur lärarna arbetar med ämnet idrott och hälsa för att hitta nya lösningar och möjligheter medsyftet att förbättra elevernas delaktighet och intresse för god hälsa och fysisk aktivitet i ett framtidsperspektiv.Vi vill ta reda på hur mycket tid som går åt till planering och utförandet av idrott och hälsa på skoltid. LÄS MER