Sökning: "Analfabeter"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Analfabeter.

 1. 1. Digital Alfabetisering En studie om analfabeters språkinlärning med stöd av digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sara Baker; [2020-01-08]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Digitalisering; Alfabetisering; SFI; Analfabeter; Illitterata; Vuxenutbildning;

  Sammanfattning : För att nyanlända vuxna ska kunna komma in i det svenska samhället finns det krav på olika kunskaper de ska uppnå. Genom att lära sig att använda digitala verktyg öppnas nya möjligheter till att involveras i sociala och kulturella sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg i SFI-undervisningen i A-kurs : En studie om användningen och betydelsen av digitala verktyg i vuxna elevers språkinlärning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Raçi Aferdita; [2020]
  Nyckelord :Swedish for Immigrants - SFI; Digital tools; Illiterate; adult students with no school background; Language learning; Interaction; Svenska för invandrare SFI; digitala verktyg; illitterata; analfabeter; vuxna elever utan skolbakgrund; språkinlärning; interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka digitala verktyg som används i SFI-undervisningen av vuxna elever utan skolbakgrund och hur dessa verktyg används, vilka förmågor eleverna övar samt vilken betydelse digitala verktyg har i dessa elevers språkinlärning. För att undersöka det har jag använt mig av en metodkombination av strukturerade observationer i två A-grupper samt semistrukturerade intervjuer med två undervisande lärare i dessa grupper. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av Mälarsjukhusets kallelser för kvinnoenheten : Med hjälp av patientkommunikation, text, bild, läsningsteorier, symboler och teorier om semiotik.

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jonna Pestrea; [2020]
  Nyckelord :kallelse; vård; analfabet; vårdupplevelse; sjukhus; kommunikation; språkbarriärer; symboler; symbol; ikon; text; bild; lästeori; semiotik; patientkommunikation;

  Sammanfattning : På Mälarsjukhusets kvinnoklinik vårdas patienter med olika bakgrund och modersmål. I mötet mellan vårdgivare och patienter med invandrarbakgrund är ofta en tolk nödvändig för att kunna kommunicera sinsemellan. LÄS MER

 4. 4. Vad krävs för att elever inom studieväg 1 ska ha goda förutsättningar att genomföra kurserna på Sfi? En kvalitativ intervjustudie av några rektorers uppfattningar om möjligheter och hinder för elever inom studieväg 1 att klara sina studier på Sfi

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Margareta Ojakangas; [2019]
  Nyckelord :Swedish for immigrants Sfi ; New arrivals; Adult students; Short educated; Special education; Swedish as a second language; Collaboration; The illiterate; Educators; Sfi; nyanländ; vuxenstuderande; kortutbildad; specialpedagogik; svenska som andraspråk; samverkan; analfabet; pedagoger;

  Sammanfattning : Sfi är en skolform inom vuxenutbildningen där det bedrivs undervisning i svenska som andraspråk. Eleverna kan gå tre olika studievägar beroende på skolbakgrund från hemlandet där studieväg 1 är anpassad för elever med ingen eller maximalt fem års skolbakgrund från sitt hemland. LÄS MER

 5. 5. Usage of Distributed Systems Data for Automated Financial Health Advice

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ana Cancino; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Financial health is a subject that deeply affects the choices and decisions one takes everyday, but for most people, financial concepts are difficult to understand. Financial illiteracy worldwide amounts to approximately 67%, and in Sweden, being one of the world’s least financial illiterate countries, it is around 29% [1]. LÄS MER