Sökning: "Analys ADHD"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Analys ADHD.

 1. 1. "Otydliga flickor" : En diskurspsykologisk analys av lärares förståelse av ADHD och dess påverkan på flickors synlighet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tina Hansson Wallin; [2020]
  Nyckelord :ADHD; flickor; lärare; diskurspsykologi; sen diagnostisering;

  Sammanfattning : ADHD är en av de vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna idag. Tidpunkten för diagnostisering skiljer sig dock åt mellan pojkar och flickor då pojkar generellt diagnostiseras under sina tidiga skolår och flickor i ungdom eller vuxen ålder. LÄS MER

 2. 2. Digitalt stöd för personer med ADHD : Hur en digital tjänst bör utformas och anpassas

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Henrik Linnarsson; [2019]
  Nyckelord :ADHD; behandlingsprogram; stödprogram; tjänstedesign; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Tillsammans med företaget Usify genomfördes en intervjustudie som en del av deras projekt där de utvecklar ett behandlingsprogram riktat till vuxna personer med ADHD. Studien hade sex deltagare vilka var diagnostiserade med antingen ADHD eller ADD. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet och symtomen ouppmärksamhet och hyperaktivitet hos vuxna individer med ADHD. : En tvärsnittsstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :ADHD; inattention; hyperactivity; physical activity; ADHD; ouppmärksamhet; hyperaktivitet; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Orsaken bakom ADHD är okänd. Forskning indikerar på att det är en obalans i det dopaminerga systemet i hjärnan som leder till ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Idag är behandlingsmetoderna för vuxna outvecklade. Studier på barn med ADHD tyder på att fysisk aktivitet kan förbättra ADHD symtom. LÄS MER

 4. 4. Diagnostisering av ADHD och autism – en studie av hur psykologer bedömer vad som är normalt respektive avvikande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Christofer Ståhle; [2019]
  Nyckelord :Diagnostisering; ADHD; autism; bedömning; normalitet; validitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att belysa variationen hos psykologer i deras bedömningar av vad som är normalt respektive avvikande vid diagnostisering av ADHD och autism och att diskutera vad denna variation kan bero på. Sex psykologer inom barn- och ungdomspsykiatrin intervjuades på två orter och resultaten analyserades med tematisk analys. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters kliniska resonemang vid arbetet med vuxna klienter med ADHD

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Ida Hägglund; [2019]
  Nyckelord :Occupational therapy; clinical reasoning; attention deficit hyperactivity disorder; adults;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters kliniska resonemang vid arbetet med vuxna klienter med ADHD. Genom ett ändamålsinriktat urval identifierades åtta arbetsterapeuter inom psykiatrisk öppenvård som hade erfarenhet av att arbeta med vuxna klienter med ADHD. LÄS MER