Sökning: "Analysmetod"

Visar resultat 1 - 5 av 2453 uppsatser innehållade ordet Analysmetod.

 1. 1. “Förvaltningsrätten finner inte skäl att frångå läkarnas samstämmiga bedömning” - En studie om uttryck för makt i psykiatrisk tvångsvård.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Helena Eklund; Catherine Laska; [2024-03-19]
  Nyckelord :Psykiatrisk tvångsvård; psykiatri; makt; kategoriseringar; avvikelse; normalitet; trovärdighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och förstå hur makt uttrycks och utövas i bedömningar om behov av psykiatrisk tvångsvård. Frågeställningar i studien berör hur sociala kategoriseringar kommer till uttryck, hur föreställningar om normalitet och avvikelse uttrycks och hur uttryck för makt syns i språkliga formuleringar. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogers organisatoriska förutsättningar för att arbeta hälso- främjande och förebyggande En kvalitativ intervjustudie om specialpedagogers elevhälsoarbete i den lokala organisationen. -möjligheter och hinder

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emma Lindkvist; Lisa Karlsson; [2024-02-05]
  Nyckelord :specialpedagog; hälsofrämjande och förebyggande; organisation; elevhälsa; ledarskap; rektor;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur sju specialpedagoger verksamma i skolans lägre åldrar beskriver deras organisatoriska förutsättningar för att bedriva hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Vi vill ta reda på vilka organisatoriska faktorer och arbetsuppgifter som hindrar eller möjliggör det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. LÄS MER

 3. 3. "JAG PRATADE OM SOCIALTJÄNSTLAGEN, SoL, OCH TOLKEN MÅLADE UPP EN SOL" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser och utmaningar i det professionella mötet med klient där tolk är närvarande.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Maja Stråhle; Tova Danngren Stenlund; [2024]
  Nyckelord :Social worker; interpreter; power; communication; social work; Socialsekreterare; tolk; makt; kommunikation; socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka socialsekreterares upplevelser och utmaningarmed tolkanvändning i det professionella mötet. Studien utgick från en kvalitativ metod sombestod av sju semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Varför arbeta som musiklärare? : En kvalitativ studie om musiklärarstudenter och deras uppfattningar av sitt yrkesval

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Jakob Freij; [2024]
  Nyckelord :Musiklärare; musiklärarstudenter; yrkesval; fenomenografi; uppfattningar;

  Sammanfattning : Denna studie har för avsikt att synliggöra uppfattningar som fem musiklärarstudenter har av sitt yrkesval, som i studien omfattar yrkesvalet musiklärare. Syftet med studien är att undersöka dels vilka uppfattningar som respondenterna har av yrkesvalet och hur uppfattningarna varierar, dels hur uppfattningarna motiverar och är relevanta för deras val att utbilda sig till musiklärare. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser av hot och våld inom densomatiska akutsjukvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Matilda Malmqvist; Alexandra Ekdahl; [2024]
  Nyckelord :Workplace violence; experiences; nurse; emergency care; nursing care; Arbetsrelaterat hot och våld; akutsjukvård; upplevelser; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld är ett återkommande problem inom hälso- ochsjukvården. Bedriven forskning kring prevalens av hot och våld mot vårdpersonalvisar att 62 % har under arbetstid blivit utsatt för hot och våld. LÄS MER