Sökning: "Analysmodeller"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet Analysmodeller.

 1. 1. DEMOKRATI- OCH FOSTRANSUPPDRAGET

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anne-Marie Boman Wennberg; [2020-04-15]
  Nyckelord :lärarrollen; demokrati- och fostransuppdrag; likvärdighet; marknadisering; organisering; medborgerliga idealtyper; institutionella logiker;

  Sammanfattning : Syfte: Studien handlar om gymnasielärares demokratiuppdrag i den marknadsanpassade gymnasieskolan. Att fostra kunniga och ansvarstagande samhällsmedborgare är ett av utbildningsystemets primära mål.Lärare och elever styrs både medvetet och omedvetet mot olika ideal. LÄS MER

 2. 2. Digitala läromedel och elevernas lärande-En kvalitativ studie av hur digitala läromedel påverkar undervisningen och elevernas lärande.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Lindstedt; [2020]
  Nyckelord :arbetsmiljö; digitala läromedel; digitalt mervärde; digitalisering; distraktion; elevperspektiv; grundskola; interaktion; kvalitet; lärande; undervisning; återkoppling.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett elevperspektiv undersöka hur digitala läromedel påverkar kvaliteten i undervisningen för elever i åk. 6-9 samt hur eleverna upplever att digitala läromedel påverkar deras lärande. Metoden är kvalitativ och består av åtta intervjuer med elever i åk 6-9 på två olika skolenheter. LÄS MER

 3. 3. Från legogubbar till legofigurer - En kvalitativ text- och bildanalys av Skolverkets webbutbildning ”Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Viveka Kronquist; Maria Jönsson; [2020]
  Nyckelord :digitalisering; förskola; jämställdhet; kunskapsutbildning; normer;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med examensarbetet är att studera på vilket sätt verksamma pedagoger förväntas leva upp till den reviderade läroplanen med hjälp av Skolverkets webbutbildning Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan. Digitalisering är nytt i förskolans läroplan, vilket pedagoger måste förhålla sig till, därför vill vi undersöka hur digitalisering förmedlas via Skolverkets webbutbildning samt hur digitalisering sätts i relation till jämställdhetsperspektivet. LÄS MER

 4. 4. A Review of Success and FailureFactors of using Patient-GeneratedHealth Data for Chronically Ill Patients

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Lejla Delilovic; [2020]
  Nyckelord :Patient Generated Health Data; PGHD; Self-Care; eHealth; Chronic Diseases; Patient-genererad halsodata; PGHD; Egenvård; e-hälsa; Kroniker;

  Sammanfattning : Our population is becoming older and with that, the development of chronic diseasesis is also expected to increase. A chronic illness is a long-term illness which lasts throughout a lifetime, or at least for a very long time. A large part of healthcare resources is already devoted to treating chronically ill patients. LÄS MER

 5. 5. Mätbarhet i planering : en studie av social konsekvensanalys och dess inverkan på planeringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sonia Tibblin; Anni Wagenius; [2020]
  Nyckelord :Fysisk planering; mätbarhet; planeringsprocess; planeringsunderlag; social hållbarhet; social konsekvensanalys SKA ; sociala värden;

  Sammanfattning : Hållbarhetsaspekten och framför allt den sociala dimensionen har börjat uppmärksammas mer i planeringen. Analysverktyg och modeller såsom social konsekvensanalys (SKA) har under senare tid blivit vanligare för att hantera de sociala värdena i planarbetet. LÄS MER