Sökning: "Analytiska och syntetiska metoder vid läsinlärning"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Analytiska och syntetiska metoder vid läsinlärning.

 1. 1. Syntetiskt och analytiskt förhållningssätt – en kunskapsöversikt om hur två olika förhållningssätt påverkar elevers tidiga läsinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Angelica Colak; Camilla Cavinger; [2019]
  Nyckelord :tidig läsinlärning; syntetiskt förhållningssätt; analytiskt förhållningssätt; avkodning; läsförståelse;

  Sammanfattning : Barns tidiga läsinlärning har under en lång tid varit ett hett ämne där olika företrädare förespråkat vilka läsinlärningsmetoder som är mest gynnsamma. Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning kommit i kontakt med metoder som utgår från de syntetiska respektive analytiska förhållningssättet. LÄS MER

 2. 2. Lärarröster om läsutvecklingsmetoder för att utveckla elevers läsförmåga

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Camilla Andersson; [2017-12-19]
  Nyckelord :Läsinlärningsmetoder; helordsmetoden; ljudmetoden; analytiska metoder; syntetiska metoder;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur lärare i förskoleklass samt förstaklass resonerar kring läsutvecklingsmetoder/tillvägagångssätt vid elevers tidiga läsutveckling. Studien ämnas även granska hur samarbetet mellan förskoleklass samt förstaklass sker gällande elevers läsutveckling, i syfte att lyfta hur samarbete kan påverka elevers läsförmåga. LÄS MER

 3. 3. Analytiska och syntetiska metoder vid läsinlärning - arbetssättet vid läsinlärningen på Manhattan New School

  C-uppsats,

  Författare :Josefine Bergenland; Sanna Lindholm; [2010]
  Nyckelord :Syntetisk; Analytisk; Läsinlärning; Manhattan New;

  Sammanfattning : Metod och material: Vi genomförde ett studiebesök på Manhattan New School i New York under en dag. Vianvände oss av observationer och intervju för att kunna besvara frågeställningarna.Resultat: Vi kunde se att skolan använde sig av mycket skönlitteratur och konkret material. De anpassadeläromedlet efter elevens kunskaper och erfarenheter. LÄS MER

 4. 4. Lärares val av läsundervisningsmetoder för elever med svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Maria Carlsson; Anna-Karin Moberg Norman; [2009]
  Nyckelord :Läsinlärning; Läsundervisning; Läsundervisningsmetoder; Andraspråk; Elever med svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Bakgrund:Resultatet av olika undersökningar visar att elever med svenska som andraspråk har en försämrad läsförmåga vilket påverkar deras fortsatta skolgång och möjligheter att ta aktiv del i samhället. I vårt kommande yrke ser vi en viktig uppgift i att undervisa elever med svenska som andraspråk till bättre läsförmåga. LÄS MER