Sökning: "Anas Deneche"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anas Deneche.

  1. 1. Outsourcing av ekonomifunktionen : Strategiska faktorer som motiv till outsourcing

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Anas Deneche; Amanda Hed; [2017]
    Nyckelord :Outsourcing; strategic factors; motives; SME; Outsourcing; strategiska faktorer; motiv; SME;

    Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning har visat att det finns ekonomiska, sociologiska och strategiska faktorer som kan vara motiv till outsourcing. Vidare menar forskningen att det finns begränsat med studier som fokuserat på vilka strategiska faktorer små och medelstora företag ser som motiv till outsourcing. LÄS MER