Sökning: "Andel kvinnor i bolagsstyrelser"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Andel kvinnor i bolagsstyrelser.

 1. 1. Lönsamhet som mål, Jämställdhet som verktyg?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Gunnarsson; Fanny Johnsson; Freddy Jenebeck; [2019]
  Nyckelord :Andel kvinnor i bolagsstyrelser; Jämställdhet; Bolagsstyrning; Tobins Q; Nasdaq OMX Stockholm; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andel kvinnor i bolagsstyrelser och finansiell prestation hos börsnoterade bolag i Sverige.... LÄS MER

 2. 2. Jämställdhet i styrelserummet – hjälpande eller stjälpande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Stenberg; Ellen Erstrand; Julia Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Andel kvinnliga styrelseledamöter; Tobins Q; Nasdaq OMX Stockholm; Critical Mass; regressionsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka sambandet mellan finansiell prestation, mätt som Tobins Q, och andelen kvinnor i styrelsen i svenska börsnoterade bolag. Studien använder sig av en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Författarna har gjort en multipel regressionsanalys och regressionstester i Eviews som baseras på insamlad paneldata. LÄS MER

 3. 3. Spelar andelen roll? : En kvantitativ studie om kvinnlig styrelserepresentation och aktieavkastning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Filip Eriksson; Frans Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Avkastning; aktier; styrelse; jämställdhet;

  Sammanfattning : Jämställdhetsfrågan har varit aktuell i många decennier men trots det råder det i bolagsstyrelserna en kraftig ojämställdhet i många av Europas länder. I Sverige har andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökat från 6,1 procent år 2002 till 33,9 procent år 2018, vilket är en ökning med 27,8 procentenheter. LÄS MER

 4. 4. Om man går före (i) kön : En studie om könsdiversifiering i bolagsstyrelser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Helena Jakobsson; Emma Eklund; [2017]
  Nyckelord :Gender diversity; corporate boards; Tobins Q ratio; legitimacy; female sharehold; Könsdiversifiering; bolagsstyrelser; Tobins Q; legitimitet; kvinnligt aktieägande;

  Sammanfattning : Andelen kvinnlig representation i bolagsstyrelser har ökat sedan ett decennium tillbaka vilket rangordnar Sverige som ett av de länder i Europa med högst andel kvinnor i bolagsstyrelserna. Trots positiv utveckling är kvinnor fortfarande underrepresenterade i förhållande till det lagstiftade förslag som den svenska regeringen arbetat fram som förordar att kvinnor ska representeras till 40 procent i bolagsstyrelserna. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor i svenska bolagsstyrelser : Påverkar kvinnor företagets prestation och är effekten större hos innovativa företag?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Carlsson; Simone Engblom; [2016]
  Nyckelord :Styrelse; Kvinnor; Critical mass; Företagsprestation; Innovation; Symboler;

  Sammanfattning : Jämställdhet och kvinnors deltagande i svenska bolagsstyrelser är ett viktigt och omdebatterat ämne, inte minst till följd av hotet från regeringen om en kvoteringslag på 40 procent kvinnor. Denna studie syftar till att undersöka både det direkta sambandet mellan kvinnor och företagets prestation och om relationen kan bero på innovationsintensiteten. LÄS MER